MERCURY GALLERY

Výstava obrazov "VZLET" Agáta Kamenská v Mercury Gallery Bratislava


Mercury Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu "VZLET"
výtvarníčky Agáty Kamenskej
Termín výstavy: od 26.8. do 12.10.2021
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková"Vzlet"

Nekonečné diaľavy, romantické zákutia, príroda, vzduch, voda, vôňa... Ako inak zachytiť čo najviac nádherných miest sveta než vysokým vzletom ponad ne? Keď k tomu autorka pridá svoju túžbu po diaľkach a objavovaní, mladosť, elán a ženskosť, prenesením na plátno vzniknú úžasné diela, vďaka ktorým intenzívne vnímame pestrosť, príťažlivosť a úchvatnosť života.


Nechajme sa unášať na krídlach predstavivosti mladého človeka a objavujme malebnosť sveta vo všetkých jeho dimenziách.Agáta Kamenská sa narodila v roku 2002 v Banskej Bystrici. Tento rok ukončila štúdium informačných technológií v odbore grafik digitálnych médií. Jej profesijné zameranie je úzko prepojené s umením. Prostredníctvom maľovania vytvára súzvuk medzi umením a informačnými technológiami. Momentálne sa pripravuje na vysokoškolské štúdium s umeleckým zameraním. Je to mladá autorka, ktorá má za sebou viacero výstav. Používa rôzne techniky, najčastejšie olejomaľbu, akvarel, kresbu, suchý pastel a digitálne maľby. Rada experimentuje s povrchom, napríklad maľbou na drevo alebo hodváb. Jej aktuálna tvorba je veľmi pestrá a najčastejšie sa objavujú motívy vzdialených miest, romantickej prírody, ale i portrétne štúdie a figurálne kresby.


Výstava obrazov Robert Polansky

Výstava obrazov výtvarníka Roberta Polanského

MERCERY Gallery a ag. AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu obrazov výtvarníka Roberta Polanského. Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.


Termín výstavy: od 8.2. do 12.5.2021

Kurátorka: Ľudmila Pašková

Kto je Robert Polansky?
* 1959, Kremnica
V 70. a 80. rokoch 20. storočia vstupuje ako mladý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuálnymi umelcami. Autor sa umelecky angažuje popri významnom konceptuálnom umelcovi akad. mal. Petrovi Bartošovi. Polansky výtvarne pôsobí v tejto umeleckej a výtvarnej atmosfére v období normalizácie slovenského výtvarného umenia. Všetci tí, ktorí sa odklonili od "oficiálneho socialistického umenia", boli jednoducho odpísaní zo slovenskej výtvarnej scény. Polansky sa priklonil k týmto disidentom, ktorí už dnes patria k najrelevantnejším osobnostiam slovenskej výtvarnej scény.
Polansky v roku 1992 začal podnikať v oblasti grafického dizajnu. O čo sa vo svojej tvorbe opiera? Vraví sám: "O svoju vlastnú skúsenosť, pozorovanie a sústavné analyzovanie." Autor vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

Who is Robert Polansky?
* Born 1959, Kremnica, Slovak Republic
In 1970s and 1980s he enters as a young adept of art the Slovak scene of fine art. In this period he encounters and communicates with several conceptual artists. The author is artistically committed at the side of the imortant conceptual artist Peter Bartos. Polansky is artistically fruitful in this bohemian and artistic atmosphere in the period of politically strict Socialism called "normalization", which controlled also the sphere of fine arts. All those who diverted from the "officiáan socialistic art", were simply written off from the Slovak fine arts scene. Polansky inclined towards these dissidents, who today belong to the most relevant personalities of the Slovak fine art scene. Polansky started to be active as an entrepreneur in 1992 in the field of graphical design. What is the basis on which he supports his art? He himself says: "On my own experience, on observation and permanent analysing things." This author exhibits his works in Slovakia and abroad. He lives in Bratislava where he produces his art works.

www.polansky.sk                                                                     www.amymon.sk

Výstava obrazov "Kubizmus východných Karpát" Marian Brek


Mercury Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu "Kubizmus východných Karpát" výtvarníka Mariana Breka (SK).
Vystavujúci: Marian Brek
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Termín: od 15.1.2020 do 5.3.2020
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

LEO SYMON

Výstava obrazov "O sebe abstraktne"

Leo Symon v Mercury Gallery

Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY
Takmer 40 rokov svojho života sa venoval výtvarnému umeniu a umeleckej fotografií popri zamestnaní. Od roku 1988 začal používať počítač ako prostriedok (médium) pre tvorbu, keďže má blízko k informatike. Boli to však práce zamerané profesijné na propagačné účely, podklady pre tlač a neskôr i pre reklamu vo vlastnej firme s výpočtovou technikou.
Farba v digitálnej podobe je svetlo.
Jedna z výstižných definícií pre maľbu obrazov pomocou počítača je, že kým klasickými farbami maliar zachytáva svetlo, aby vytvoril obraz, tak pomocou počítača je to naopak - pomocou svetla z monitora si maliar vytvorí farby z ktorých potom komponuje obraz. Takto vytvorený obraz sa musí finalizovať na špecializovanom pracovisku, vybavenom špičkovou technikou pre tlač, tzv. Fine Art Print. Výsledkom takéhoto spracovania je obraz s garantovanou farbostálosťou, ochrannými prvkami pre povrch obrazu, ale aj proti neoprávneným kópiám.

František Radačovský

Výstava obrazov "CYKLUS" František Radačovský

Mercury Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu "CYKLUS"
výtvarníka Františka Radačovského (SK).
Vystavujúci: František Radačovský (SK)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Termín: od 30.9.2019 do 28.10.2019
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY
Názov výstavy: "CYKLUS"
"V rámci svojej tvorby autor často krát využíva motív kruhu. Kruh práve z titulu pocitu, že sa náš život neustále cyklí okolo pár základných hodnôt. Týmito hodnotami sú láska, vzťahy, práca, umenie, či voľný čas. Človek má v sebe pocit, že sa z určitej životnej etapy vymanil a niečo zmenil, napokon sa k nej však neustále oblúkom vráti. Naviac sa tieto cykly vzájomne dopĺňajú, prelínajú a jeden bez druhého nedokážu fungovať a tvoria akúsi životnú špirálu."

Michaela Šebestová

Výstava obrazov "Na krídlach duše" Michaela Šebestová

Mercury Gallery a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Na krídlach duše" výtvarníčky Michaely Šebestovej do Mercury Gallery, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka.
Názov výstavy: Na krídlach duše
Vystavujúci: Michaela Šebestová
Termín výstavy: od 27.8.2019 do 30.9.2018
Miesto: SG Mercury, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Michaela Šebestová:
Prosím, dovoľte mi pozvať Vás do mojej duše. Prijmite toto pozvanie a pocíťte to, čo okolo seba vnímam ja... Krásu, radosť, pestrosť, jedinečnosť života a prírody, ale i tajomnosť až mystérium noci a neznáma.

Ladislav Lakatoš

Výstava obrazov "Fikcie" Ladislav Lakatoš v Mercury Gallery

Mercury Gallery a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Fikcie" výtvarníka Ladislava Lakatoša do Mercury Gallery, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka.
Názov výstavy: Fikcie
Vystavujúci: Ladislav Lakatoš
Termín výstavy: od 6.5.2019 do 2.7.2019
Miesto: SG Mercury, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Výstava "Fikcie" vytváranie predstavy, ktorá predo mnou vystupuje ako predmet môjho myslenia, cítenia, chcenia, mojej obrazotvornej činnosti, alebo proces vonkajšieho sveta vnímaného ako labyrint, alebo zrkadlo iných svetov.
Ladislav Lakatoš
Narodil sa v Banskej Bystrici v ktorej žije a tvorí dodnes. V detstve sa spoznal s Milanom Šteskom, ktorý v tom čase bol výtvarný pedagóg na Základnej umeleckej škole vo Zvolene. Od neho získal mnoho podnetov inšpirácií a hlave záľubu k výtvarnému umeniu, ktorá trvá až dodnes hoci jeho profesijné zameranie je technického smeru. Riadi sa citátom francúzskeho maliara Gustava Courbeta (1819 - 1877) - "Maľuj, čo vidíš, čo cítiš a čo chceš. ". Jeho abstraktné obrazy sú dramatické, atmosférické a dynamické. Štýl maľby, známy ako "abstrakcia", zahŕňa tempo štetcov a paletový nôž, jemné podfarbenie a odstupňovanie úprav farieb, ktorých obrazy sú zámerne nešpecifické pre žiadne miesto, alebo čas, pretože jeho cieľom je, aby sa divák vyvíjal a rozvíjal svoju predstavivosť . Vo svojej tvorbe má veľkú túžbu stimulovať umeleckých divákov, aby preskúmali svoju vlastnú interpretáciu jeho práce. Tento proces má byť vyvážený medzi jeho tvorivou túžbou a interpretačnými činmi divákov. Umenie je v konečnom dôsledku o tomto ľudskom spojení.
Či už jeho obrazy vám pripomínajú niečo čo ste skutočne videli, alebo vyvolávajú určitú emóciu alebo pamäť, snaží sa prostredníctvom tejto abstrakcie vyrovnať zmysel pre materializmus a spiritualizmus. Abstraktný expresionizmus je ilúzia, ktorá nás vezme preč od reality, a potom ďalej nám pomáha lepšie pochopiť realitu.
Nový obraz vždy začína cez množstvo emócií, ktoré sú starostlivo zvažované a vyjadrené prostredníctvom farieb a foriem, čo ponúka divákovi priame vizuálne spojenie s jeho mysľou. Maľbu používa, ako spôsob lepšie pochopiť ľudský stav, ku ktorému sme všetci každodenne viazaní. Jeho práca odráža vlastné myšlienky emócie a pocity. Niekedy sa obraz môže zdať pokojný a harmonizovaný, zatiaľ čo na iný deň sa tá istá scéna môže zdať búrlivá a nepoddajná.
Tvorivé aktivity viedli k viacerým individuálnym výstavám. Jeho diela možno nájsť v súkromných zbierkach milovníkov umenia.

Boris Chmel

Výstava obrazov "Personal angel" Boris Chmel

v Mercury Gallery

Mercury Gallery a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Personal angel " výtvarníka Borisa Chmela do Mercury Gallery, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka.
Názov výstavy: Personal angel
Vystavujúci: Boris Chmel
Termín výstavy: od 9.4.2019 do 6.5.2019
Miesto: SG Mercury, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Koncept výstavy "Personal angel":
Výstava "Personal angel" nesie názov podľa titulného obrazu. Autor ním vyjadruje poznanie, že každý človek potrebuje nájsť svojho osobného anjela prinášajúceho vnútornú slobodu či akési životné uspokojenie. Autor tieto hodnoty hľadá a nachádza v rôznych motívoch - v ženách, prírode, vesmíre, občianskej angažovanosti.
O autorovi
Boris Chmel má k umeniu blízko odjakživa, aktívne tvorí ostatné 4 roky. Vyštudoval estetiku a históriu, pracoval ako novinár, moderátor, hovorca. Výtvarná tvorba je ďalšou formou jeho komunikácie so svetom. Akrylom na plátne vyjadruje nádej v dobro a odvahu odkrývať vlastnú dušu. Inšpiruje ho príroda, ženy, spoločenské dianie. Opakujúcim sa motívom a poznávacím znamením jeho obrazov je tvar kruh. Ako sám tvrdí, jeho umelecké oči mu naplno otvorili jeho dvaja malí synovia a maľuje, lebo musí.

Ján Ťapák

Výstava sôch a obrazov "SAMURAJ"

akad. soch. Ján ŤAPÁK (SK)

Súkromné Gymnázium Mercury Gallery a ag. Amymon si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "SAMURAJ" akad. soch. Jána Ťapáka.
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: SG Mercury, Zadunajská 6, Bratislava
Termín: od 28.2.2019 do 8.4.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Akademický sochár Ján Ťapák sa od roku 1989 venuje sochárstvu, kresbe a voľnej výtvarnej tvorbe.

V roku 1996 vytvoril scénu pre Slovenské Národné Divadlo, Balet I. Stravinskij - Svätenie jari. V roku 2004 mu bolo udelené štipendium The Pollock - Krasner Foundation. V roku 2010 zorganizoval veľkú výstavu "Samuraji", nad ktorou prebral patronát japonský veľvyslanec Yoshio Nomoto.
Medzi významné diela patrí aj jeho socha "Slovensko, srdce Európy", ktorú vytvoril pre OSN v Nairobi, Kenya a päť metrová monumentálna bronzová socha "Knieža Laborec" pre slovenskú dedinu Habura. Ako výtvarník sa zúčastnil na výtvarnom dotvorení slovenského pavilónu EXPO 2000 Hannover.
Výtvarne dotvoril také hotely, ako sú hotel Marrol's v Bratislave, hotel Crowne Plaza v Bratislave, Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry, hotel Double Tree by Hilton Košice, Tulip House Boutique Bratislava. Pre umelecký súbor Lúčnica vytvoril scény k programom Karpaty, Slovenský triptych a Mladosť a krása.
Svoje výtvarné diela má v skromných zbierkach v USA - Chicago, Dallas, Fínsko - Helsinki, Nemecko, Taliansko, Rakúsko. Má za sebou niekoľko desiatok spoločných aj samostatných výstav. Jeho najvýznamnejšia sa uskutočnila v roku 2015 na západnej terase Bratislavského hradu.

Maximilián ČUTEK

Výstava "Seeking"

Výtvarník Maximilián Čutek

Súkromné Gymnázium Mercury Gallery a ag. Amymon si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "SEEKING" výtvarníka Maximiliána Čuteka.
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: SG Mercury, Zadunajská 6, Bratislava
Termín: od 9.1.2019 do 28.2.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Maximilián Čutek
Názov výstavy : "Seeking"
Výstavou vyjadrujem simple svoj pohlaď na tento svet. Nezobrazujem ľudí pretože ho ľudia zoškareďujú. Vytváram si v podstate svet vo svete skutočnom v ktorom by som chcel existovať. No zároveň je to pre mňa terapia, ktorá mi pomáha ventilovať moju komplikovanú povahu a ohnivý charakter.

SG Mercury Gallery

Výstava "EMÓCIE"

Katarína VIDROVÁ (SK)

Súkromné Gymnázium Mercury Gallery a ag. Amymon si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "EMÓCIE" výtvarníčky Kataríny Vidrovej.


Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: SG Mercury, Zadunajská 6, Bratislava
Termín: od 10.11.2018 do 10.12.2018
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 16.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Výstava "EMÓCIE"

Emócia má schopnosť motivovať samého seba.
Emócie ovplyvňujú pamäť, pomáhajú lepšiemu zapamätaniu rôznych situácii.
Emócie nám súčasné dajú mieru vzrušenia, zážitkov obsah, ktorý niekedy nevieme opísať slovami.
Emócie hovoria o stave duše a mysle.
Emócia je mojou motiváciou zachovať svoje pocity z rôznych stretnutí, zážitkov príjemných, radostných alebo aj smutných.
Maľovanie obrazov je pre mňa emócia, spojená s láskou, pokorou, dôverou a priateľstvom.
/Katarína Vidrová/
Katarína Vidrová, narodená v Bratislave
Vzdelanie
Inštitút zahraničného obchodu, ukončený záverečnou diplomovou pracou
Dejiny výtvarného umenia, pedagogická fakulta UK UTV
Kurzy a školenia
V ateliéroch popredných výtvarných umelcov v Bratislave, Belehrade a Florencii
Výtvarné sympózia
Výstavy
Niekoľko desiatok spoločných výstav v SR, Česku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku
Autorské výstavy v Bratislave
Súťažné medzinárodné výstavy v Taliansku hodnotene medzinárodnou odbornou porotou
Ocenenia
17 ocenení medzinárodnej poroty
V r.2018 získané ocenenia v Taliansku
- cena európskych kritikov
- cena odbornej poroty vo Florencii
- cena odbornej kritiky v Porto Sant Elpidio
- získané najvyššie ocenenie ..trofej Ligurie ..Trofeo Liguria
Tvorím a žijem v Bratislave

Václav Mach-Koláčný (CZ)

Výstava "Echo post-atomové renesance"

akad.mal. Václav Mach-Koláčný

SG Mercury Gallery a ag. Amymon si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "ECHO POST-atómová RENESANCE" výtvarníka-grafika-maliar Václav Mach-Koláčný

Kurátorka: Ľudmila Pašková

Miesto: SG Mercury, Zadunajská 6, Bratislava
Termín: od 19.10.2018 do 10.11.2018
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 14.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Václav Mach-Koláčný

"ECHO POST-atómová RENESANCE" (Omnia vincit ars et in vino veritas)
"Post-atómová renesance", po mnohých predchádzajúcich "post", "ismech", abstrakciou, koncepciou a pod., smeruje tvorbu znovu k "návratu k obrazu". Podstatný je autorov vlastný názor a stvárnenie jeho obrazového sveta, nakoľko umenie je prejavom ľudského ducha a oznamuje stav umelcovho vnútra.
Autor tvoriaci "post-atómovo renesančným spôsobom" dodržiava určité základné pravidlá, ktoré možno v kocke vyjadriť veľmi jednoduchým spôsobom: svojim diagnostickým impulzom preťahuje volument myslenia a diania ad libitum, pričom substrát jeho diel transcenduje verbálbě artikulovaný horizont ideí a súčasne mieša mystické s antroposofickými ( to snáď pochopí naozaj každý, že?)
Tvorba Václava Macha-Koláčného napr. predstavuje "magický realizmus", tvorený čiastočne reálnym a čiastočne naivným štýlom, ktorý sa nachádza niekde uprostred medzi renesančným Leonardom (da Vinci) a českým Ladou (Josefem).
VÁCLAV MACH-Koláčný
Maliar - grafik - výtvarník
Narodený 31. 7. 1953 v Brne.
Súkromné, neformálne a informálne štúdium kresby, maľby, výtvarné fotografie, základov dejín výtvarného umenia (1970-87) a počítačovej grafiky (1991-93).
Člen Zväzu českých fotografov (1980-85), výtvarné skupiny AKVA (1988-93)
a Klubu nezávislých umelcov mesta Žďári nad Saz. (2001-07).
Mimo voľnej tvorby pracoval ako profesionálny propagačný a reklamný grafik (1993-2013)
Od r. 1994 organizuje samostatné autorské výstavy.
Medzinárodné ocenenie: PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA
(Cena umeleckej kritiky, udelené medzinárodnou odbornou porotou, na "Premio internazionale d'arte San Crispino 2012" v Taliansku)
Viac na www.amymon.sk

Ivana Orviská /SK/

Výstava "Farebné Impresie II."

Ivana ORVISKÁ (SK)

SG Mercury Gallery a ag. Amymon si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "FAREBNÉ IMPRESIE II." výtvarníčky Ivany Orviskej.


Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: SG Mercury, Zadunajská 6, Bratislava
Termín: od 30.8. do 19.10.2018
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 16.00hod.
Ivana Orviská /SK/
Maľujem nielen to čo vidím, čiže reálne miesta, ale predovšetkým to čo cítim. Vo svojich obrazoch sa snažím zachytiť celú paletu farieb, svetlo a najmä ten pocit, ktorý som v tej chvíli a práve na tom mieste cítila - pokoj, radosť, šťastie a na druhej strane nekonečné množstvo energie.

Miroslav Bucher "Portrét Zeme"

Výstava " Portrét Zeme"

výtvarník Miroslav Bucher

Výstava "ArtMix"

Výstava "ArtMix"


Výstava ArtMix dvanástich vybraných výtvarníkov z EU bude v SG Mercury gallery do 23. marca 2018.

Výstava "Farby vesmíru"

Výstava "Farby vesmíru"

Robert Novotný a Peter Hargaš

SG Mercury gallery

predstavuje v spolupráci s kurátorkou Ľudmilou Paškovou výstavu " Farby vesmíru" . Na výstave je možné vzhliadnuť diela:

Robert Novotný - astrofotografia
Peter Hargaš - maľba

Výstava potrvá do 15. januára 2018

Workshop s Robertom Novotným

V pondelok 27. novembra 2017

sa škôlkari a študenti Súkromného gymnázia Mercury zúčastnili workshopu s astrofotografom Robertom Novotným, ktorý ich zasvätil do tajov vesmíru a astrofotografie.

Výstava akad.mal. Marián Komáček

Výstava "Technika v umení"

akad.mal.Marián Komáček

Marián Komáček (1959) absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u profesora Albína Brunovského.

Výstava súčasného umenia približuje Komáčkove veľké obrazy s tematikou obľúbených "autíčiek", tzv. snovú tvorbu, grafiky, lepty, návrhy na poštové známky i známky, ktoré sa realizovali. "Väčšinou sú to technické pamiatky, historické vozidlá," doplnil slovenský grafik a maliar, ktorý prezentuje tiež svoje diela z putovnej výstavy inšpirovanej odkazom slávneho renesančného umelca Albrechta Dürera (1471-1528). "Dürerove dielo som po päťsto rokoch trošku prerobil," poznamenal Komáček. Na jednej z vystavených prác nazvanej Spoločný autoportrét zachytil seba sediaceho po boku Dürera vo veteráne. Nemeckého maliara, grafika, rezbára, rytca a matematika zvečnil tiež v maľovanom objekte Majster štetca a rydla.Výstava potrvá do konca júna.

Workshop s Mariánom Komáčkom

V stredu 18. októbra 2017

sa škôlkari a študenti Súkromného gymnázia Mercury zúčastnili workshopu s výtvarníkom Mariánom Komáčkom, ktorý ich zasvätil do tajov grafiky. Každý si vytvoril vlastnú, originálnu grafiku, ktorú daruje svojim rodičom na Vianoce :).

Či sa im to páčilo? Stačí sa pozrieť na výraz v ich tvárach...

Workshop so Zdenkou Tajbošovou

V stredu 4. októbra 2017

sa žiaci Súkromného gymnázia Mercury zúčastnili workshopu s výtvarníčkou Zdenkou Tajbošovou. Spoločne namaľovali úžasných slonov. Nadšení boli aj škôlkari, ktorí namaľovali spoločný obraz.

SG Mercury gallery

"Umenie deťom" nový projekt

Súkromné gymnázium Mercury v Bratislave si uvedomuje, že nielen jedlom je človek živý.

Riaditeľ gymnázia Mgr. Denis Barna v spolupráci s kurátorkou Ľudmilou Paškovou spustil projekt "Umenie deťom" v priestoroch školy.

Študenti majú možnosť zažiť atmosféru galérie priamo na chodbách gymnázia.

Sériu výstav otvoril výtvarník Peter Hargaš s výstavou "Moje mesto".

Aktuálne vystavuje svoje diela výtvarníčka Marián Komáček (SK) výstavu svojích diel s názvom "Technika v umení".

Viac o výtvarníčke na : https://www.komacek.com/

Výstava potrvá do 6.11.2017

Workshop s Petrom Hargašom

Vo štvrtok 4. mája 2017

sa žiaci Súkromného gymnázia Mercury zúčastnili workshopu s umeleckým maliarom Petrom Hargašom. Pod jeho vedením pracovali s akrylovými farbami a opäť nám ukázali svoj talent. Nadšení boli aj naši škôlkari, ktorí namaľovali spoločný obraz.